Go语言获取对象的类型

Go reflect包含有检查变量类型的方法,示例代码如下:

package main

import (
  "fmt"
  "reflect"
)

func main() {

  v1:= "string"
  v2 := 100
  v3 := 11.1

  fmt.Println(reflect.TypeOf(v1))
  fmt.Println(reflect.TypeOf(v2 ))
  fmt.Println(reflect.TypeOf(v2 ))
}

依次输出如下:

string
int
float64

参考文档:http://golang.org/pkg/reflect/#Type

版权声明:著作权归作者所有。

thumb_up 0 | star_outline 0 | textsms 0