String 类的substr与substring之间的区别

String 类的substr与substring之间的区别

substr_substring_difference.js

const x = 'lorem';
const y = x.substring(1,3);
console.log(y);
const z = x.substr(1,3);
console.log(z);

// 解释说明 ,注意下面函数参数的最后一个的参数的意义,就明白了,短函数表示长度,长函数表示最后一个位置
// substr (MDN) takes parameters as (from, length).
// substring (MDN) takes parameters as (from, to).

版权声明:著作权归作者所有。

thumb_up 0 | star_outline 0 | textsms 0