ObjectMapper

最新文章

Jackson设置JSON的日期格式

Jackson使用ObjectMapper解析JSON数据,如果需要设置JSON日期格式,可以使用ObjectMapper的setDateFormat方法设置:ObjectMapper om = new ObjectMapper(); om.configure(Feature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS, false); o